Sabtu, 28 Peb 2015
23:11:52
Kota
Subuh
04:42
Dhuhur
12:08
Ashar
15:12
Maghrib
18:15
Isya
19:25