Wilayah:
Embed:  
Sabtu, 01 Nov 2014   04:24:24
Subuh
04:08:23
Dhuhur
11:39:21
Ashar
14:54:38
Maghrib
17:49:42
Isya
19:01:20